en
  • Varaa demo

Totea itse paikannuksen tarkkuus – varaa ilmainen 30 min esittely

Demoamme Iiwari Dashboardin avulla kuinka tarkasti Iiwari-paikannusjärjestelmä toimii.

On myös mahdollista ostaa Iiwari Starter Kit omaan testaukseen, jotta paikannuksella kerätyn historiatiedon hyödyt voidaan todentaa visuaalisesti.

Varaa aika esittelyllesi tästä »

Kiitos esittelyn varaamisesta!

Otamme sinuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

Takaisin verkkosivulle

Ota yhteyttä

Ota meihin yhteyttä kaikessa, mikä liittyy yritykseemme tai palveluihimme. Etsimme uusia sovelluskumppaneita, ota rohkeasti yhteyttä, jos voisimme tehdä yhteistyötä! 

Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Voit myös varata ajan keskustelulle suoraan tästä »

Yleisissä tiedusteluissa ota yhteyttä info@iiwari.com

Järjestelmän tukeen liittyvät pyynnöt:

Osoite

Kidekuja 2
88610 Vuokatti
Finland

Kartta

Puhelin
+358 50 352 6458

Kiitos yhteydenotosta!

Takaisin verkkosivulle

Iiwari Tracking Solutions
Tietojenkäsittelysopimus

Tämä sopimus on osa [paikannusjärjestelmää] koskevaa sopimusta ja täydentää IIWARI:n loppukäyttäjän lisenssiehtoja.

Osapuolet voivat Palvelun, Tuotteiden ja/tai Sovelluksen käyttöön liittyvien rooliensa mukaisesti toimia sekä tietojen Käsittelijän että/tai Rekisterinpitäjän rooleissa. Tämän sopimuksen ehdot pätevät siinä laajuudessa kuin niitä sovelletaan osapuolten rooleihin perustuen.

Käsittelijän henkilökunta

Käsittelijän on ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin varmistaakseen minkä tahansa sopimussuhteisen käsittelijän työntekijän, edustajan tai alihankkijan luotettavuuden, jolla voi olla pääsy henkilötietoihin, varmistaen kussakin tapauksessa, että pääsy on tiukasti rajoitettu niihin henkilöihin, joiden on tiedettävä / päästävä asiaankuuluviin henkilötietoihin. , jos se on ehdottoman välttämätöntä sopimuksen tarkoituksiin, ja noudattamaan sovellettavia lakeja, jotka liittyvät kyseisen henkilön tehtäviin Käsittelijää kohtaan, varmistaen, että kaikki tällaiset henkilöt ovat luottamuksellisuussitoumusten tai ammatillisten tai lakisääteisten luottamuksellisuusvelvoitteiden alaisia.

Turvallisuus

Käsittelijän on sopimuksen laajuuden ja käsittelyn riskit huomioon ottaen toteutettava henkilötietojen osalta asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen kyseiselle riskille sopivan turvallisuustason, mukaan lukien tarvittaessa 32 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet. GDPR:n (1). Asianmukaista turvallisuustasoa arvioidessaan Käsittelijän on otettava huomioon erityisesti käsittelyn aiheuttamat riskit, erityisesti henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta.

Rekisteröidyn oikeudet

Käsittelyn luonne huomioon ottaen osapuolet avustavat toisiaan toteuttamalla asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä siinä määrin kuin se on mahdollista osapuolten velvollisuuden täyttämiseksi, kuten kohtuudella ymmärretään, vastata rekisteröidyn harjoittamista koskeviin pyyntöihin tietosuojalakien mukaan.

Osapuolen on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle, jos se saa rekisteröidyltä jonkin tietosuojalainsäädännön mukaisen henkilötietoja koskevan pyynnön ja varmistettava, että se ei vastaa pyyntöön muutoin kuin toisen osapuolen dokumentoidusta ohjeesta tai soveltuvien lakien edellyttämällä tavalla. johon osapuoli on alisteinen.

Henkilötietojen loukkaus

Osapuolet ilmoittavat toisilleen ilman aiheetonta viivytystä, jos osapuoli on saanut tietoonsa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ja toimittamaan toisilleen riittävät tiedot, jotta osapuolet voivat täyttää tietosuojalainsäädännön mukaiset velvollisuutensa ilmoittaa tai ilmoittaa rekisteröidyille henkilötietoloukkauksesta.

Osapuolet tekevät yhteistyötä ja ryhtyvät kohtuullisiin kaupallisiin toimiin auttaakseen toisiaan kunkin tällaisen henkilötietoloukkauksen tutkimisessa, lieventämisessä ja korjaamisessa.

Osapuolen on osapuolen vaatimassa laajuudessa suoritettava tietosuojavaikutusten arviointi, jonka osapuoli kohtuudella pitää tietosuojalakien edellyttämänä, kussakin tapauksessa ainoastaan henkilötietojen hallinnan tai käsittelyn osalta, ja käsittelyn ja valvonnan luonne huomioon ottaen.

Tarkastusoikeudet

Jollei tästä kohdasta muuta johdu, osapuolen on pyynnöstä asetettava toisen osapuolen saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen tämän sopimuksen noudattamisen osoittamiseksi, sekä sallittava toisen osapuolen tai osapuolen valtuuttaman tarkastajan suorittamat auditoinnit, mukaan lukien tarkastukset. käsittelijöiden suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.

Loppukäyttäjän tieto- ja tilintarkastusoikeudet syntyvät vain siltä osin kuin sopimuksessa ei muutoin anneta hänelle tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisia tietoja ja tarkastusoikeuksia.

Tiedonsiirto

Käsittelijä ei saa siirtää tai valtuuttaa tietojen siirtoa EU:n ja/tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Jos tämän sopimuksen nojalla käsiteltyjä henkilötietoja siirretään Euroopan talousalueeseen kuuluvasta maasta Euroopan talousalueen ulkopuoliseen maahan, osapuolet varmistavat, että henkilötiedot on suojattu riittävästi. Tämän saavuttamiseksi osapuolet turvautuvat henkilötietojen siirrossa EU:n hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin, ellei toisin ole sovittu.